I 10 Pokemon più forte di sempre!

1) Posto: 3 Pokemon – Mewtwo X, Mewtwo Y e Mega Rayquaza